Wet open overheid (Woo)

Informatie van de gemeente opvragen op basis van Wet open overheid (Woo-verzoek).

De Wet open overheid (Woo) regelt het recht op informatie over alles wat de overheid doet. Het is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het uitgangspunt van de Woo is openbaarheid van informatie. Bepaalde informatie is openbaar beschikbaar, zoals verslagen van de gemeenteraadsvergaderingen en besluiten van de colleges van burgemeester en wethouders. Sommige informatie moet (tijdelijk) geheim blijven, zoals vertrouwelijke gegevens over bedrijven of grondverkopen. U kunt een Woo-verzoek indienen als de informatie te maken heeft met een publieke taak. 

Online Woo-verzoek doen

Een Woo-verzoek doet u bij voorkeur online via de mail: info@belcombinatie.nl

Woo-verzoek via brief

Lukt online aanvragen niet? Dat kunt u uw Woo-verzoek per post indienen bij het bestuursorgaan via: Postbus 71, 3755 ZH Eemnes. 

Geef in het verzoek aan over welk onderwerp het betreft en welke documenten u wilt ontvangen. Vermeld ook uw naam en adresgegevens. Uw telefoonnummer is gewenst, zodat wij contact met u op kunnen nemen bij vragen over uw verzoek. 

Besluit gemeente

Volgens de wet heeft het bestuursorgaan vier weken de tijd om uw verzoek te behandelen. Na ontvangst van het Woo-verzoek door de gemeente ontvangt u een bevestiging. Als er nog vragen zijn, neemt de behandelaar binnen twee weken contact op. Soms zijn vier weken niet genoeg om de gewenste informatie bij elkaar te zoeken. Wij kunnen dan afspraken met u maken over welke informatie u als eerste wilt ontvangen.

Kosten

Let op: voor het verstrekken van kopieën van documenten kunnen kosten in rekening worden gebracht.

Contactpersoon

In de Wet open overheid is ook vastgelegd dat gemeenten een contactpersoon moeten hebben. De contactpersoon is er om al uw vragen te beantwoorden over de Wet open overheid. Heeft u vragen? Bel naar 14 035.