Taken BEL-Bestuur

Het bestuur bestaat uit 6 leden. De colleges hebben elk uit hun midden 2 leden van het bestuur aangewezen. Het ene lid is de burgemeester van de gemeente en het andere lid is een wethouder. De zittingsduur van de leden van het bestuur is gelijk aan die van de colleges van de deelnemers.

De vergaderingen van het bestuur zijn besloten maar de openbare besluitenlijsten worden uiteraard gepubliceerd. De besluitvorming over de volgende onderwerpen zijn openbaar (de beraadslaging vindt besloten plaats):

  • vaststelling van de begroting, de kadernota en de jaarrekening van de bedrijfsvoeringsorganisatie;
  • wijziging van de begroting van de bedrijfsvoeringsorganisatie;
  • besluiten met betrekking tot de organisatie-inrichting van de bedrijfsvoeringsorganisatie;
  • taakstellingen van de bedrijfsvoeringsorganisatie;
  • bezuinigingen binnen de bedrijfsvoeringsorganisatie;
  • aanpassingen in de verdeelsleutel van de bedrijfsvoeringsorganisatie;
  • (gevolgen van) het wijzigen dan wel opheffen van de regeling;
  • overige door het bestuur aan te wijzen besluiten.