Samenstelling en taken Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur (AB) is het hoogste bestuursorgaan van de BEL Combinatie.

Taken

Het AB stelt de begroting en jaarrekening vast en is belast met het vaststellen van de financiële beheers- en controleverordening. Daarnaast stelt het AB de rechtspositionele regelingen vast en het meerjarig organisatieplan en daarop betrekking hebbende regels. Het Algemeen Bestuur benoemt het Dagelijks Bestuur (DB).

Samenstelling

Het AB bestaat uit alle leden van de colleges van B&W van de deelnemende gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. Het AB kiest zijn eigen voorzitter. Die voorzitter is daarmee ook voorzitter van het DB. De voorzitter van de Directieraad van de BEL Combinatie is secretaris van het AB.